Všeobecné obchodní podmínky

pro poskytování služeb

Reklamační řád

 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portálu „Poradna rozvoje osobnosti pro rodiny a jednotlivce“ umístěného na webovém rozhraní www.miriamzikmundova.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi podnikatelkou
Miriam Zikmundovou,
se sídlem Máchova 885, 256 01, Benešov
IČ: 68575670,
není plátcem DPH,
zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Benešov, č. j. ŽÚ/2003/2010/3

 

Adresa pro doručování: Miriam Zikmundová, Máchova 885, 256 01, Benešov
Kontaktní e-mail: mail@miriamzikmundova.cz
jako poskytovatelem služeb
a Vámi jako odběratelem služeb

 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smlouvou se zavazujeme poskytnout Vám službu uvedenou v objednávce, a Vy se zavazujete zaplatit nám cenu za službu uvedenou v objednávce. Cena za službu (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s poskytnutím služby a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.
Prosíme, vezměte na vědomí, že uvedená cena neobsahuje náklady na ubytování a stravu, pokud je služba spojená s pobytem nebo je poskytována na místě odlišném od naší poradny. Podrobné informace k obsahu námi poskytované služby Vám vždy zašleme e-mailem.

 

 

1.1.      Jaké služby poskytujeme?
Poskytujeme poradenství a konzultační činnost v oblasti duševního rozvoje, pořádáme vzdělávací kurzy, přednášky a semináře zaměřené na rozvoj osobnosti a zajišťujeme pobyty zaměřené na duševní rozvoj. Nabízíme také možnost konzultací prostřednictvím programu Skype.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že jakékoliv informace či podklady předané Vám v rámci poskytování služeb vyplývají ze zkušeností a znalostí poskytovatele služeb a nemusí se tedy shodovat s názorem jiných odborníků v dané problematice.
Poskytovatel není odpovědný za rozhodnutí Vás, jako odběratele služby, které na základě poskytnutých informací učiníte, ani za případnou škodu či jinou újmu, která Vám nebo třetím osobám v této souvislosti vznikne.
1.2.      Na co se smlouva vztahuje?
Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Nemusí se tedy jednat vždy výhradně jen o smlouvu o poskytování služeb.
 
1.3.      Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?
O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a službu objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
1.4.      Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?
Jako spotřebitel máte především:
–      právo za určitých podmínek odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon nebo e-mail (článek 4 těchto obchodních podmínek);
–      právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní).
–      právo  na mimisoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (článek 7.3. těchto obchodních podmínek)
1.5.      Čím se řídí náš právní vztah?
Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:
–      těmito obchodními podmínkami
–      Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služeb;
–      Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
–      podmínkami a pokyny z naší strany uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;
–      objednávkou a jejím přijetím z naší strany,
a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
–      zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
–      zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.
1.6.      Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
Zasláním objednávky stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Toto znění Vám bude zasláno při přijetí objednávky z naší strany na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Aktuální znění obchodních podmínek je umístěno rovněž na webovém rozhraní.

 

 

 1. SMLOUVA
 
2.1.      Jak uzavíráme smlouvu?
Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých služeb. Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraníPrezentace služeb je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.
 
2.2.      Jak poptat námi nabízené služby?
Poptávku našich služeb můžete podat e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich stránkách, či jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme. 
Na základě této poptávky Vám bude na e-mailovou adresu, kterou nám pro tento účel sdělíte zaslána přihláška. Pro podání závazné objednávky tuto přihlášku, prosíme, vyplňte, a zašlete nám ji na emailovou adresu uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. Přihláška musí obsahovat zejména přesné označení služby (tedy přesné označení kurzu, semináře nebo pobytu, případě uvedení, že poptáváte Skype konzultaci) a Vaše kontaktní údaje. Vyhrazujeme si právo odmítnout Vám poskytnutí služby zejména v případě, že, neuvedete Vaše kontaktní údaje, popřípadě je uvedete chybně.
Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti přihlášky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou přihlášku můžeme odmítnout. Na takovou přihlášku se potom hledí, jako by nebyla podána.
Pokud bude požadovaná služba před obdržením přihlášky z Vaší strany obsazena (z kapacitních důvodů), budete zařazen do databáze uchazečů o poskytnutí služby s přednostním právem na poskytnutí služby v nejbližším možném termínu (účast na dalším kurzu, semináři nebo pobytu).
2.3.      Kdy je tedy smlouva uzavřena?
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí Vámi vyplněné přihlášky na poskytnutí služby z naší strany.
 
2.4.      Můžete již odeslanou objednávku zrušit?
Objednávku (přihlášku), kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí přihlášky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit e-mailem. Všechny námi přijaté přihlášky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena závazná objednávka služby, ohledně které nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 4 těchto obchodních podmínek), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.
2.5.      Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?
Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Ceny některých služeb jsou dostupné až po rozkliknutí odkazu, který vede na naše další webová rozhraní, která provozujeme.  Případné slevy z ceny služeb nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.
V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služby ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout Vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.
Pokud cena uvedená ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.
Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek.
2.6.      Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?
Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.
 
2.7.      Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?
V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.
2.8.      V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?
Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.
 
2.9.      Je smlouva někde uložena?
Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

 

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1.      Jaké způsoby platby přijímáme?
Cenu můžete uhradit především bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky);
Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.
Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.
3.2.      Kdy nastane splatnost ceny?
V případě bezhotovostní platby před poskytnutím služby je cena splatná do 3 dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. V případě pobytů je cena splatná nejpozději 5 týdnů před začátkem poskytování služby, pokud se nedomluvíme jinak.  Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.
 
3.3.      V jaké měně můžete platit?
Platba služby je možná v českých korunách (Kč).

 

 1. POSKYTNUTÍ SLUŽBY
4.1.      Služby poskytujeme v termínech a na místech uvedených na webovém rozhraní, nebo dohodnutých zejména prostřednictvím e-mailové komunikace. V případě naléhavých změn Vám zašleme SMS zprávu, kterou potvrdíte zpětným odesláním souhlasu.
 
4.2.      Vyhrazujeme si právo provést nezbytné nutné změny v parametrech kurzu uvedených na webovém rozhraní, zejména upravit náplň kurzu nebo změnit osobu lektora. Při provedení změn dle předchozí věty zůstane zachována kvalita i délka poskytované služby.
 
4.3.      Námi poskytované služby jsou z důvodu jejich vysoké individualizace určeny výhradně pro osobu, která službu objednala, případně pro osobu, která byla jako uživatel služby uvedena výslovně v objednávce. Služby nejsou tedy přenosné na třetí osobu, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno nebo mezi námi ujednáno něco jiného.
4.4.      Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že při poskytování služby je zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či obrazové záznamy služby, případně tyto záznamy jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či poskytovat třetím osobám.
 
4.5.      Vyhrazujeme si právo Vám službu neposkytnout v případě, že nebude naplněna požadovaná kapacita semináře, kurzu nebo pobytu. V takovém případě se na smlouvu hledí jako by nebyla uzavřena. Finanční prostředky, které jste za poskytnutí služby uhradili, Vám vrátíme na bankovní účet, ze kterého jsme od Vás peníze obdrželi, popřípadě takovým způsobem, který budete považovat.
 
4.6.      Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku („smlouva o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu“) nemáte právo od uzavřené smlouvy odstoupit. V případě, že nebudete mít zájem o poskytnutí služby po uzavření smlouvy v souladu s článkem 2 těchto obchodních podmínek, situace se bude řídit Podmínkami zrušení poskytování služby uvedenými v článku 5 těchto obchodních podmínek.
4.7.      V případě, že při poskytování konzultace prostřednictvím programu Skype nedojde z technických důvodů ke spojení, domluvíme se v případě Vašeho zájmu na náhradním termínu.

 

 1. PODMÍNKY ZRUŠENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
 
V případě zrušení Vámi závazně objednaného a zaplaceného pobytu Vám vrátíme cenu této služby sníženou o storno poplatek podle počtu dnů, které ode dne obdržení informace od Vás o zrušení služby zbývají do předpokládaného dne začátku pobytu, a to v následující výši:
 
Počet dnů před sjednaným termínem začátkem pobytu
Výše storno poplatku
20 a více dnů
30 % ze sjednané ceny
19 až 10 dnů
50 % ze sjednané ceny
9 až 1 den
80% ze sjednané ceny
V den zahájení pobytu
100 % ze sjednané ceny
 
Zrušení termínu objednaného pobytu nám můžete oznámit písemně, a to hlavně e-mailem, případně SMS zprávou. Dnem určujícím výši storno poplatku je den, kdy jsme Vaše oznámení obdrželi. V případě, že důvodem pro zrušení termínu pobytu je vyšší moc na Vaší straně (např. úmrtí osoby blízké, zdravotní důvody), a tento důvod nám budete schopni doložit, bude Vám vrácena celá částka bez uplatnění storno podmínek.
Prosíme, vezměte na vědomí, že výše uvedené se týká pouze námi nabízené služby (tedy doprovodného programu v rámci pobytu). Případné storno podmínky ubytování a stravného se řídí podmínkami provozovatele ubytovacího objektu, případně poskytovatele stravování.
Pokud bude z Vaší strany zrušena jakákoliv jiná námi nabízena služba nežli pobyt, nejsme povinni Vám vrátit uhrazenou cenu za tuto službu, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného. V případě oznámení o zrušení termínu alespoň jeden den před plánovaným termínem takové služby, Vám bude nabídnut náhradní termín, popřípadě náhradní služba. Vyrovnání případného rozdílu v ceně nabídnuté náhradní služby a služby původně objednané domluvíme individuálně.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
7.1.      Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?
K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
7.2.      Jak vyřizujeme stížnosti?
Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.
 
7.3.      Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?
Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
7.4.      Co byste ještě měli vědět?
Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem poskytnutí služby, nebo informace, které o Vás v průběhu poskytnutí služby získáme, nejsme oprávněni poskytnout třetí straně, bez Vašeho předchozího výslovného souhlasu. Předchozí věta se neuplatní v případě poskytnutí informací dalším osobám, které se podílejí na plnění smlouvy (tedy poskytovatelé služeb).
Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.
V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 19. 9. 2015
Aktualizace našich obchodních podmínek dle novely zákona proběhla dne 6. 4. 2016

Reklamační řád

 

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb objednaných prostřednictvím webového rozhraní www.miriamzikmundova.cz provozovaného podnikatelkou
 
Miriam Zikmundovou, se sídlem Máchova 885, 256 01, Benešov
IČ: 68575670
Není plátcem DPH
zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Benešov, č. j. ŽÚ/2003/2010/3
 
Adresa pro doručování: Miriam Zikmundová, Máchova 885, 256 01 Benešov
Kontaktní e-mail: mail@miriamzikmundova.cz
 1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?
Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu. Shodou se smlouvou je zejména to, že:
– služby odpovídají popisu na webovém rozhraní, popisu obsaženému v reklamě, nebo v naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;
– služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě.

 

 1. Jaká je záruční doba poskytované služby?
Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného
odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.
 
 
 1. Jaká práva z vadného plnění máte?
V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatné odstranění této vady služby. Nelze-li vadu
služby takto odstranit, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

 

 1. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?
Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:
–      jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
–      jste vadu sami způsobili, zejména porušením Všeobecných obchodních podmínek a právních předpisů.
 1. Jak postupovat při reklamaci?
Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
 
Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby, a dále vždy telefonicky, e-mailem či písemně, a to tak,
že vadu označíte nebo oznámíte, jak se projevuje.
 
Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti
za vady poskytnuté služby.
Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění
reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.
 
V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 
 
Tento Reklamační řád je platný a účinný od 19. 9. 2015.

 

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien