Podmínky užití webového rozhraní a rezervačního systému

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany autorských práv

 

 

Nacházíte se na webovém rozhraní www.miriamzikmundova.cz (dále jen „webové rozhraní“) provozovaném podnikatelkou
Miriam Zikmundovou, se sídlem Máchova 885, 256 01, Benešov
IČ: 68575670
Není plátcem DPH
zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Benešov, č. j. ŽÚ/2003/2010/3
Adresa pro doručování: Miriam Zikmundová, Máchova 885, 256 01 Benešov
Kontaktní e-mail: miriam.zikmundova@seznam.cz
dále také jako „poskytovatel
 
Vezměte, prosíme, na vědomí, že při používání webového rozhraní je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

 

 

  1. Rezervační systém
Na webovém rozhraní najdete seznam služeb, které si u nás můžete zarezervovat prostřednictvím telefonu či jiným způsobem, který dle webového rozhraní umožňujeme. Bližší charakteristiku a popis nabízených služeb včetně uvedené ceny naleznete na webovém rozhraní.
Prezentace služeb je pouze informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Jsme oprávněni rezervaci termínu odmítnout zejména osobám, které se již nedostavily na předchozí objednaný termín. K závaznému zarezervování termínu dochází až přijetím objednávky termínu z naší strany. Závaznou rezervací termínu nedochází k uzavření smlouvy o poskytování služby. Smlouva (a to i ústní dohodou) je uzavřena až poté, co se v rezervovaný termín dostavíte na místo, kde má být služba poskytnuta.
Námi přijatá rezervace termínu je závazná. V případě, že zrušíte závazně rezervovaný termín či se na sjednaný termín nedostavíte, bude Vám účtován storno poplatek dle podmínek uvedených na webovém rozhraní. Berte, prosíme, na vědomí, že nejsme v takovém případě povinni Vám další termín nabídnout nebo přijmout Vaši další rezervaci.

 

  1. Nabízené služby
Prosíme, vezměte na vědomí, že veškeré osobní informace, konzultační sdělení, doporučení nebo techniky, které se během poskytování služeb dozvíte nebo naučíte, jsou doporučením pouze pro Vás, případě pro osobu, pro kterou byla služba výslovně objednána, a nejsou tedy přenosné na třetí osobu.
  1. Ochrana osobních údajů
Při provádění objednávky nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.
Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů.

 

3.1.      Co jsou osobní a další údaje? 
Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci provádění objednávky. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.
Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace.

 

3.2.      Jak využíváme osobní a další údaje?
Údaje využíváme pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.
Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Odesláním objednávky souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

 

3.3.   Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?
Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ, a je vedena v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00060601.
Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

3.4.    Komu předáváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují osoby podílející se na poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby.

 

3.5.   Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji? 
Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.
Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze.
Pokud se domníváte, že my nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:
–      požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;
–      požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).
My i případní zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v České republice.

 

  1. Google Analytics a soubory cookie
Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google„).

 

4.1.      Co je služba Google Analytics?
Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.
Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro nás a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.
Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

 

4.2.      Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?
Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.
Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

 

  1. Ochrana autorských práv
Námi zasílané e-booky a dále obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, jsou chráněny naším autorským právem a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. E-booky ani obsah webových stránek nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu nás či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.
Dále, prosíme, vezměte na vědomí, že námi sdělené postupy, podpůrné programy a další informace, které Vám budou při poskytování služeb poskytnuty, nejste oprávněni v jakékoliv formě šířit dále třetím osobám, ani je využívat pro vlastní podnikatelskou činnost, ledaže Vám k tomu bude udělen náš výslovný předchozí písemný souhlas.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že jakékoliv informace či podklady předané Vám v rámci poskytování služeb vyplývají ze zkušeností a znalostí poskytovatele služeb a nemusí se tedy shodovat s názorem jiných odborníků v dané problematice.
Poskytovatel není odpovědný za rozhodnutí Vás, jako odběratele služby, které na základě poskytnutých informací učiníte, ani za případnou škodu či jinou újmu, která Vám nebo třetím osobám v této souvislosti vznikne.
Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.
Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

 

  1. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní
 
6.1.     Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
6.2.   Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 
6.3.   Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.
 
6.4.   Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.
 
 
Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 19. 9. 2015

 

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien