Soustředěný pohyb

pro prosperitu dětské osobnosti 

(on-line hravá prožitková konzultace pro podporu rozvoje dítěte v celistvém koordinačním systému těla a vjemů)

 

 

Metodika vědomého pohybu těla
 pro rozvoj přirozeného vnímání,
talentu, vyrovnanosti a úspěšnosti
v mnohých oblastech života.

 

Bouráme hranice dogmatických přesvědčení
a dáváme do pohybu skryté možnosti reakcí těla a smyslů.

♥ ♥ ♥

V novém provedení vlastního naučného konceptu nabízíme
rodičům a dětem od věku 5 let:

 

Hravý dlouhodobý stimulační program podpory rozvoje přirozených schopností pohybového projevu a stability celistvé osobnosti dítěte.

Naučím Vás, jak samostatně a efektivně můžete se svému dítěti věnovat  ve vzájemné hravé spolupráci pro jeho zdravý vývoj reakcí, pozornosti, sebeovládání, napodobování, fyzické kondice, správného dýchání a uvolnění, dovednosti jemné motoriky, podpoře sebevědomí a potažmo vyrovnanosti i úspěšnosti ve vzdělávání.

Individuální přístup dle potřeb a schopností
 Vašeho dítěte.

 

Komfortní služba pro rodiče a děti z tepla
a klidu vlastního domova !

 

Celý zážitkový cvičební program zprostředkováváme
on-line Skypem !

 

Můžete se přihlašovat z různých míst Česka a Slovenska !

V úzké spolupráci s rodiči učíme pozorovat, vnímat a cíleně podporovat změny dosud chybných pohybových návyků a komunikačních vzorců u dětí. Hravou přirozenou formou upravujeme cílenými cvičebními technikami koordinační systém celého těla, balanc pozornosti a bystrosti, radost z fyzické kondice a postupně zlepšujících se dovedností dítěte. Rodič s dítětem pravidelně cvičí doporučené sestavy doma a jednou za měsíc konzultuje formou Skype posun v koordinačních schopnostech dítěte. Vidíme a slyšíme se komfortně přes obrazovku počítače, děti mají u toho komunikační zábavu a současně zodpovědně korigujeme individuální potřeby, které konzultujeme s rodičem. Pro komplexní a holistický efektivní výsledek tohoto jedinečného stimulačního programu „Soustředěného pohybu“, který dítě u nás průběžně absolvuje, a pro regulaci prvotních nežádoucích vnějších i vnitřních vlivů i zátěží těla, doporučujeme současně podpořit individuální potřeby revitalizace organismu dítěte doplněním konkrétních vitamínů, stopových prvků i minerálů, nebo při opakujících se zdravotních obtížích vhodnou přírodní detoxikaci těla s úpravou jídelníčku. Všechny podrobnosti se dovíte osobně a doporučíme odpovídající postupy jednotlivých sestav ke cvičení.

 

♥ ♥ ♥

 

Co všechno můžeme zájemcům poskytnout  v rámci naší vlastní originální koncepce cvičebního programu „Soustředěného pohybu“?
On-line zážitkový program hravé konzultace přes Skype pro děti s rodiči (z pohodlí vašeho domova) nabízí možnosti krok po kroku se naučit:
– podpůrné techniky pro zklidnění mysli a rozvíjení dlouhodobé paměti,
– soustředění na vlastní střed (vycentrování – základ pro koordinační dovednosti),
– uvědomění si svých schopností, talentů, stavu mysli a pocitů reflexe,
 – vnímání signálů vlastního těla, napětí, uvolnění, dechového rytmu, prostoru a doteku,
– zacházení s přirozenou gravitací těla,
– koordinace mysli, končetin, pohledu, rytmu, reakcí a koncentrace,
– stimuly pro vnitřní regulaci náladovosti a sebedůvěry,
– hravá integrace středového pole pro harmonizaci obou mozkových hemisfér,
– podpora souladu vnímání, vytrvalosti, schopností, míry pozornosti a sebevědomí,
– rozvoj kreativní představivosti, disciplinovanosti, spolupráce a zodpovědnosti,
– harmonizace systému rovnováhy celého procesu smyslového a pohybového.

 

Spolupráce s respektem k dítěti !

 

V našem originálním know-how konceptu individuálního podpůrného programu pro přirozený komplexní rozvoj osobnosti dítěte využíváme jako základ naše rozsáhlé a dlouholeté znalosti, osobní i profesní praktické zkušenosti, s naukou o pohybu a propojenosti projekce pohybových schopností s individuálním stavem koncentrace a vnitřní rovnováhy (naše 20 letá praxe se zahraničními podpůrnými technikami pro komplexní kondici fyzickou a duševní). Zabýváme se vlastními ucelenými propracovanými cvičebními postupy s prvky harmonizujícího holistického systému pro rovnováhu osobnosti a cílenými technikami uvědomělého (soustředěného) pohybu, vedeného přes středovou linii těla, pro jednoduché a přirozené vyrovnávání, harmonizaci a rozvoj všech oblastí mozku.
Jako průvodce a konzultant osobního rozvoje jsem absolventem mnohých zahraničních rozvojových a harmonizačních alternativních metod, výcviků seberegulační hravé edukační koncepce v metodických a koordinačních dovednostech pro děti a dospělé, celostních podpůrných programů pro přirozené rozvíjení fyzických a mentálních schopností, vrozených talentů a mechanismu smyslů, paměti a těla – (seznam uvedených absolvovaných vzdělávacích směrů a oborů najdete na odkazu Kdo jsem...). Tyto všechny nabyté zkušenosti ve své dlouholeté praxi s dětmi i dospělými využívám ve svém originálním vytvořeném stimulačním programu, který je mezi jinými chráněn autorským právem proti zneužití, šíření třetím osobám a napodobování (viz: naše Podmínky ochrany autorských práv).
Nabízený rozvíjející pohybový program je vždy ve svém průběhu přizpůsobován věku, individuálním potřebám a možnostem každého dítěte i rodiče. Proto také zařazujeme a propojujeme své zkušenosti i postupy z dalších alternativních podporujících metodik a oblastí osobního rozvoje pro dosažení co nejefektivnějšího výsledku pozitivních změn v celkových dovednostech a rovnováze dítěte. Další spolupráce a soulad komunikace je již na rodiči a dítěti v důsledných každodenních stimulačních hravých postupech doma. Všechno potřebné vysvětlíme, poradíme, zkonzultujeme, předvedeme a podpoříme. Užíváme si u toho mnoho legrace.
Na další termín postupové kontrolní hravé on-line konzultace s dítětem se vzájemně domlouváme vždy dopředu za 4-5 týdnů. Objednávky jsou vždy závazné s platbou zaslanou na účet předem (e-mailem obdržíte fakturu). V případě nutného přeobjednání informujte nás s časovým předstihem a nabídneme Vám jiný termín. Nastydnutí či lehké onemocnění dítěte či rodiče nepřekáží absolvovat kontrolní konzultaci, protože se spojujeme formou Skype z tepla a klidu vašeho domova. Z naší strany kontaktujeme vás z prostor poradny (Centra nových možností v Benešově).

 

 

♥ ♥ ♥

 

 

Víte, že můžete svému dítěti a sobě v mnohem pomoci, když se naučíte soustředěně pohybovat?

 

Rodiče, Vy jste tou hlavní oporou a nejdůležitějšími bytostmi i pomocníky pro vaše děti. Dali jste jim dar života a v prvních krocích a letech jejich životní pouti máte nepostradatelnou úlohu je obdarovávat láskou, péčí, porozuměním, způsobilou morální výchovou a kladným vztahem ke všemu živému. Šťastné a klidné dětství dává pevný základ pro další vývoj každého jedince a od toho se pak odvíjí většina osudových rozhodnutí v dospělosti. Malé dítě samo nedovede vyhledat pomoc, spoléhá se na moudré počínání svých rodičů a důvěřuje jim, že dělají všechno pro jeho dobro. Dítě si nedovede samo vysvětlit, proč mu nejdou určité úkony, když se tak moc snaží, proč vynakládá tolik nepřiměřené námahy, aby se něco naučilo, proč je kritizováno za něco, co dělá tak, jak nejlépe umí. Vytváří se v něm následně pocit méněcennosti, zoufalství a lhostejnosti. Akumulovaný stres může prohlubovat v dítěti nesoustředěnost a strach z neúspěchu. Tím se stále pohybuje v bludném kruhu, pokud se rodič nerozhodne, že se problém musí adekvátně řešit a také pokud nezmění přístup v chování k dítěti.
 
Problémy se koncentrovat, pamatovat si nebo koordinačně pohybovat nemusí mít pouze děti. Je mnoho dospělých lidí, kteří jsou ve svém zaměstnání pracovně přetížení, pod vlivem stálého stresu, nebo potřebuji být fyzicky zdatní. Pokud se i lidé ve zralém věku chtějí udržovat v dobré kondici, být svěží fyzicky i mentálně, procvičovat vlastní paměť a cítit se ve zralém období svého života pohotoví a plní energie, mohou pro sebe udělat poměrně mnoho, při malé námaze a časové nenáročnosti soustředěného pohybu.
Děti s oslabenými vjemy obtížněji zpracovávají verbálně-sluchové podněty, mají mnohdy problémy s pochopením toho, co se po nich žádá nebo toho, co se kolem nich děje. Okolí je často považuje za neúspěšné, nesamostatné, líné a nepořádné. Děti ztrácí k sobě důvěru a začíná se vytvářet odpor ke všemu, k čemu je povinnostmi nuceno. Mají pocit, že se jim nedaří, uzavírají se do sebe, cítí odmítnutí, bohužel dost často i z nepochopení svých rodičů. V závislosti na jejich nízké sebedůvěře dochází často ke kolísavým výkonům, mohou se dostavit i depresivní stavy, vnitřní zmatek i časté emocionální výkyvy. Rodiče často mají pocit, že kdyby dítě chtělo, může vše zvládat lépe, někdy jej trestají a vzniká citová propast mezi nimi a dítětem. Největší podporou pro dítě bývá matka, záleží zejména na jejím vyrovnaném postoji vůči dítěti a schopnosti podpořit dítě v pravý okamžik.
 
Soustředěný pohyb přispívá k celkové vyrovnanosti, zklidnění, lepší náladě, povzbuzuje sebevědomí, stimuluje komplexně výkon mysli i reakcí těla. Reguluje přirozené schopnosti člověka, které mnohdy potřebujeme jen povzbudit a harmonizovat, aby se nám věci zvládali snadněji a abychom měli ze sebe větší radost. Při společné spolupráci rodiče s dítětem, jeho podpoře a trpělivosti, získává dítě k rodiči bližší otevřenější vztah a rodič navíc pochopení k dítěti, jeho námaze a snaze zvládat dříve věci dle jeho očekávání, jen aby se mu dítě zavděčilo pro potřebu citu opětované lásky. Tento přístup by bylo dobré změnit, protože dítě by nemělo pociťovat rozdíl, zda je milováno více jen proto, že něco lépe zvládá, nebo je milováno méně, když mu něco nejde dle požadavku rodiče, společnosti nebo školy. Samo dítě by mělo být k sobě laskavé a věřit si, mít přirozenou zvídavou touhu se v něčem zdokonalovat, protože hrou, pozorováním a vyzkoušením si určité činnosti se rozvíjíme, aniž bychom o tom vědomě přemýšleli. Ty vhodné podmínky k tomuto přirozenému procesu rozvoje by mu však měli zajistit rodiče v domácím prostředí a s chápavou péčí. My pomáháme rodičům pochopit souvislosti a ukázat způsoby, jak a co mohou vlastní snahou vylepšit a pomoci tak svému dítěti. Cílem soustředěného pohybu je tedy stát se vyrovnanějším, úspěšnějším, sebevědomějším a tím pádem spokojenějším člověkem. Uvědomění takové spolupráce může přinést pro rodinu značnou pozitivní změnu ve vzájemném soužití.
Zkuste to a třeba budete překvapeni?

 

 

Soustředěný pohyb doporučujeme všem zdravým dětem od 5 let bez rozdílů jejich dosavadních schopností. Proto jsme tady, abychom to ostatní potřebné s dovolením dítěte aktivovali, rozvíjeli, uvedli do celostní rovnováhy a dali harmonizačně do pohybu v rozsahu jeho osobnosti, co je pro dítě přirozené, příjemné a užitečné.

 

CO V DĚTSTVÍ ROZVINEŠ A POCHOPÍŠ, 

TO V DOSPĚLOSTI K DOBRU VYUŽIJEŠ

A USNADNÍ TI ŽIVOT !

 

Pro dospělé máme připravený rozvíjející podpůrný program v podobném konceptu celostní harmonizace duševního, pocitového, myšlenkového a fyziologického stavu, přizpůsobený potřebám svého věku, období klimakteria nebo jiným zlomovým obdobím vašeho života, kdy se potřebujete dostat do celkové vitality a rovnováhy.

 

Více na odkazu: http://miriamzikmundova.cz/detoxikace/vitalni-klimakterium
Dvouměsíční VIP rozvojový kurz pro zralé ženy a muže „Harmonizující pohyb pro vitalitu klimakteria“ nabízíme v miniskupinkách pro vzájemnou klidnou spolupráci a osobní přístup v individuálních  potřebách. Přihlašovat se můžete kdykoli v průběhu roku a otevíráme kurz v prostorách našeho Centra nových možností EDU-MIR v Benešově vždy při obsazení minimálního počtu 2-4 osob (uzavřené skupinky) s pravidelnou docházkou 1x týdně večer v sobotu po dobu dvou měsíců.
 
 
Ceník a vlastnosti služby jsou uvedené v sekci „Ceník a způsob platby“

 

♥ ♥ ♥

 

 

Upozornění o ochraně autorských práv:
Jakékoli užití nebo šíření textů, e-booků, loga nebo obrázků z webového rozhraní www.miriamzikmundova.cz je zakázáno bez našeho písemného souhlasu. Taktéž veškeré sdělené postupy, podpůrné programy či podklady, které poskytujeme v průběhu našich konzultací, či vzdělávacích akcí slouží pouze k osobní potřebě klienta, který si službu uhradil a je zakázáno je jakoukoli formou předávat třetím osobám, napodobovat nebo jinak využívat než pro vlastní soukromé účely. Na všechny tyto naše produkty se vztahují licenční a autorská práva dle §40, Zákona o autorském právu č.121/2000 Sb. Neoprávněné užití bude trestně stíháno dle platné legislativy i se zpětným zjištěním.
Seznamte se prosím s našimi podmínkami služeb: Obchodní podmínkyPodmínky využití webového rozhraníOchrana osobních údajů a autorských práv.
Rafinovanost nepatří k etickému chování, respektujte to prosím. Svoji práci a texty na cizích stránkách si rozhodně poznám i formou kompilace.

 

 

© 2016 Miriam Zikmundová – autorka textu
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien