„Soustředěný pohyb“

pro prosperitu dětské osobnosti 

(on-line hravá, prožitková a interaktivní konzultace pro podporu rozvoje dítěte v celistvém koordinačním systému těla a vjemů)

 

 

Metodika vědomého pohybu těla
 pro rozvoj přirozeného vnímání,
talentu, vyrovnanosti a úspěšnosti
v mnohých oblastech života.

 

Bouráme hranice dogmatických přesvědčení
a dáváme do pohybu skryté možnosti reakcí těla a smyslů.

♥ ♥ ♥

V novém provedení vlastního naučného konceptu nabízíme
rodičům a dětem od věku 5 let:

 

Hravý dlouhodobý stimulační program podpory rozvoje přirozených schopností pohybového projevu a stability celistvé osobnosti dítěte.

Naučím Vás, jak samostatně a efektivně se můžete svému dítěti věnovat  ve vzájemné hravé spolupráci pro jeho zdravý vývoj reakcí, pozornosti, sebeovládání, napodobování, fyzické kondice, správného dýchání a uvolnění, dovednosti jemné motoriky, podpoře sebevědomí a potažmo vyrovnanosti i úspěšnosti ve vzdělávání.

Individuální přístup dle potřeb a schopností
 Vašeho dítěte.

Komfortní služba pro rodiče a děti z tepla
a klidu vlastního domova !

Celý zážitkový cvičební program zprostředkováváme
pouze formou přímého spojení Skypem,
abychom zprostředkovali tuto možnost originálního
podporujícího programu i potřebujícím dětem z daleka !

Můžete se přihlašovat z různých míst Česka a Slovenska !

Ústně konzultujeme potřeby Vašeho dítěte, online pozorujeme jeho pohybové schopnosti při hravých technikách, žádné záznamy o zdravotním stravu dítěte ani jeho potřebách nezaznamenáváme, nevedeme v žádné evidenci služeb, ani žádné osobní informace neuchováváme !

Veškeré konzultace jsou interaktivní a na míru každému dítěti. Poznámky v průběhu cvičení si rodič vyhotovuje sám, dle vlastní potřeby a zodpovědnosti !

Každou další konzultaci v pokračujícím cvičebním online programu vycházíme vždy ze současných možností a dovedností dítěte předvést určitý pohyb, a sestavy cviků upravujeme i přizpůsobujeme jeho vyzrálosti pohyb vnímat a soustředit se na konkrétní aktivitu.

 

 

♥ ♥ ♥

 

V úzké spolupráci s rodiči učíme pozorovat, vnímat a cíleně podporovat změny v kvalitě pohybových návyků i komunikačních vzorců u dětí, které jim nepřináší dobrý pocit a sebevědomí. Hravou přirozenou formou speciálních cvičení se pak přirozeně upravuje koordinační systém celého těla, balanc pozornosti a bystrosti, radost z fyzického pohybu i kondice, zvyšuje se schopnost efektivně učit a myslet, a postupně se zlepšují dovednosti dítěte v různých oblastech života.
Rodič s dítětem pravidelně cvičí doporučené sestavy doma a jednou za měsíc konzultujeme formou Skype posun koordinačních schopností dítěte. Vidíme a slyšíme se komfortně přes obrazovku počítače, děti mají u toho komunikační zábavu a současně zodpovědně korigujeme jejich individuální potřeby, které konzultujeme s rodičem. Pro komplexní a holistický efektivní výsledek tohoto jedinečného stimulačního programu „Soustředěného pohybu“, který dítě u nás průběžně absolvuje i pro regulaci vnitřních zátěží jeho těla, doporučujeme současně podpořit tyto potřeby organismu dítěte doplněním konkrétních vitamínů, stopových prvků i minerálů s vhodnou úpravou jídelníčku. Všechny podrobnosti se dovíte osobně a doporučíme odpovídající postupy jednotlivých sestav ke cvičení. Máte se na co těšit !

 

♥ ♥ ♥

 

Co všechno můžeme zájemcům poskytnout  v rámci naší vlastní originální koncepce cvičebního programu „Soustředěného pohybu“?
Online zážitkový program hravé konzultace přes Skype pro děti s rodiči (z pohodlí vašeho domova) nabízí možnosti krok po kroku se naučit:
– podpůrné techniky pro zklidnění mysli a rozvíjení dlouhodobé paměti,
– soustředění na vlastní střed (vycentrování – základ pro koordinační dovednosti),
– uvědomění si svých schopností, talentů, způsobu myšlení a pocitů reflexe,
 – vnímání signálů vlastního těla, uvolnění napětí, regulace dechového rytmu, orientace v prostoru a na svém těle,
– zacházení s přirozenou gravitací těla a schopnost se pozorovat,
– koordinace končetin, pohledu, rytmu, reakcí a koncentrace,
– stimuly pro vnitřní regulaci náladovosti a sebedůvěry,
– hravá integrace středového pole pro harmonizaci obou mozkových hemisfér,
– podpora souladu vnímání, vytrvalosti, schopností, míry pozornosti a sebevědomí,
– rozvoj kreativní představivosti, disciplinovanosti, spolupráce a zodpovědnosti,
– harmonizace systému rovnováhy celého procesu smyslového a pohybového.

 

Spolupráce s respektem k dítěti !

 

V našem originálním know-how konceptu individuálního podpůrného programu pro přirozený rozvoj osobnosti dítěte využíváme jako základ naše rozsáhlé a dlouholeté znalosti, osobní i profesní praktické zkušenosti s naukou o pohybu. Propojujeme projekci pohybových schopností s individuálním stavem koncentrace a vnitřní rovnováhy (na základě naší 20 leté praxe se zahraničními podpůrnými technikami pro komplexní kondici fyzickou a duševní). Zabýváme se vlastními, ucelenými, propracovanými, cvičebními postupy s prvky harmonizujícího holistického systému pro rovnováhu osobnosti a cílenými technikami uvědomělého (soustředěného) pohybu, vedeného přes středovou linii těla, pro jednoduché a přirozené vyrovnávání, harmonizaci a rozvoj všech oblastí mozku. Přesto, že pojmy mohou znít složitě, rozsah působení je celistvý, postupný a procvičované pohyby přirozené, hravé a dítě je vnímá jako zábavu v blízkosti rodiče, kterého má v tuto chvíli jen pro sebe :-).

 

Jako průvodce, poradce a konzultant osobního rozvoje jsem absolventem mnohých zahraničních rozvojových a harmonizačních alternativních metod, výcviků seberegulační hravé edukační koncepce v metodických a koordinačních dovednostech pro děti a dospělé, celostních podpůrných programů pro přirozené rozvíjení fyzických a mentálních schopností, vrozených talentů a mechanismu smyslů, paměti a těla – (seznam uvedených absolvovaných vzdělávacích směrů a oborů najdete na odkazu Kdo jsem...). Tyto všechny nabyté zkušenosti ve své dlouholeté praxi s dětmi i dospělými využívám ve svém originálním vytvořeném stimulačním programu, který je mezi jinými chráněn autorským právem proti zneužití, šíření třetím osobám a napodobování (viz: naše Všeobecné obchodní podmínky).
Nabízený rozvíjející pohybový program je vždy ve svém průběhu přizpůsobován věku, individuálním potřebám a možnostem každého dítěte i rodiče. Proto také zařazujeme a propojujeme své zkušenosti i postupy z dalších alternativních podporujících metodik a oblastí osobního rozvoje pro dosažení co nejefektivnějšího výsledku pozitivních změn v celkových dovednostech a rovnováze dítěte. Další spolupráce a soulad komunikace je již na rodiči a dítěti v důsledných každodenních hravých postupech doma. Všechno potřebné vysvětlíme, poradíme, zkonzultujeme, předvedeme a podpoříme. Užíváme si u toho mnoho legrace a otevřený vztah dítěte k rodiči se tímto přirozeně prohlubuje.
Na další termín postupové kontrolní online konzultace s dítětem se vzájemně domlouváme vždy dopředu za 4-5 týdnů. Objednávky jsou vždy závazné s platbou zaslanou předem na účet (e-mailem obdržíte vždy fakturu). V případě nutného přeobjednání informujte nás s časovým předstihem a nabídneme Vám jiný termín. Nastydnutí či lehké onemocnění dítěte či rodiče nepřekáží absolvovat kontrolní konzultaci, protože se spojujeme formou Skype z tepla a klidu vašeho domova. Z naší strany kontaktujeme Vás z prostor poradny Centra nových možností v Benešově.

 

 

♥ ♥ ♥

 

 

Víte, že můžete svému dítěti a sobě v mnohem pomoci, když se naučíte soustředěně pohybovat?

 

Rodiče, Vy jste tou hlavní oporou a nejdůležitějšími bytostmi i pomocníky pro vaše děti. Dali jste jim dar života a v prvních krocích a letech jejich životní pouti máte nepostradatelnou úlohu je obdarovávat láskou, péčí, porozuměním, způsobilou morální výchovou a kladným vztahem ke všemu živému. Šťastné a klidné dětství dává pevný základ pro další vývoj každého jedince a od toho se pak odvíjí většina osudových rozhodnutí v dospělosti. Malé dítě samo nedovede vyhledat pomoc, spoléhá se na moudré počínání svých rodičů a důvěřuje jim, že dělají všechno pro jeho dobro. Dítě si nedovede samo vysvětlit, proč mu nejdou určité úkony, když se tak moc snaží, proč vynakládá tolik nepřiměřené námahy, aby se něco naučilo, proč je kritizováno za něco, co dělá tak, jak nejlépe umí. Vytváří se v něm následně pocit méněcennosti, zoufalství a lhostejnosti. Akumulovaný stres může prohlubovat v dítěti nesoustředěnost a strach z neúspěchu. Tím se stále pohybuje v bludném kruhu, pokud se rodič nerozhodne, že se problém musí adekvátně řešit a také pokud nezmění přístup v chování k dítěti.
 
Problémy se koncentrovat, pamatovat si nebo koordinačně pohybovat nemusí mít pouze děti. Je mnoho dospělých lidí, kteří jsou ve svém zaměstnání pracovně přetížení, pod vlivem stálého stresu, nebo potřebuji být fyzicky zdatní. Pokud se i lidé ve zralém věku chtějí udržovat v dobré kondici, být svěží fyzicky i mentálně, procvičovat vlastní paměť a cítit se ve zralém období svého života pohotoví a plní energie, mohou pro sebe udělat poměrně mnoho, při malé námaze a časové nenáročnosti soustředěného pohybu.
Děti s oslabenými vjemy obtížněji zpracovávají verbálně-sluchové podněty, mají mnohdy problémy s pochopením toho, co se po nich žádá nebo toho, co se kolem nich děje. Okolí je často považuje za neúspěšné, nesamostatné, líné a nepořádné. Děti ztrácí k sobě důvěru a začíná se vytvářet odpor ke všemu, k čemu je povinnostmi nuceno. Mají pocit, že se jim nedaří, uzavírají se do sebe, cítí odmítnutí, bohužel dost často i z nepochopení svých rodičů. V závislosti na jejich nízké sebedůvěře dochází často ke kolísavým výkonům, mohou se dostavit i depresivní stavy, vnitřní zmatek i časté emocionální výkyvy. Rodiče často mají pocit, že kdyby dítě chtělo, může vše zvládat lépe, někdy jej trestají a vzniká citová propast mezi nimi a dítětem. Největší podporou pro dítě bývá matka, záleží zejména na jejím vyrovnaném postoji vůči dítěti a schopnosti podpořit dítě v pravý okamžik.
 
Soustředěný pohyb přispívá k celkové vyrovnanosti, zklidnění, lepší náladě, povzbuzuje sebevědomí, stimuluje komplexně výkon mysli i reakcí těla. Reguluje přirozené schopnosti člověka, které mnohdy potřebujeme jen povzbudit a harmonizovat, aby se nám věci zvládali snadněji a abychom měli ze sebe větší radost. Při společné spolupráci rodiče s dítětem, jeho podpoře a trpělivosti, získává dítě k rodiči bližší otevřenější vztah a rodič navíc pochopení k dítěti, jeho námaze a snaze zvládat dříve věci dle jeho očekávání, jen aby se mu dítě zavděčilo pro potřebu citu opětované lásky. Tento přístup by bylo dobré změnit, protože dítě by nemělo pociťovat rozdíl, zda je milováno více jen proto, že něco lépe zvládá, nebo je milováno méně, když mu něco nejde dle požadavku rodiče, společnosti nebo školy. Samo dítě by mělo být k sobě laskavé a věřit si, mít přirozenou zvídavou touhu se v něčem zdokonalovat, protože hrou, pozorováním a vyzkoušením si určité činnosti se rozvíjíme, aniž bychom o tom vědomě přemýšleli. Ty vhodné podmínky k tomuto přirozenému procesu rozvoje by mu však měli zajistit rodiče v domácím prostředí a s chápavou péčí. My pomáháme rodičům pochopit souvislosti a ukázat způsoby, jak a co mohou vlastní snahou vylepšit a pomoci tak svému dítěti. Cílem soustředěného pohybu je tedy stát se vyrovnanějším, úspěšnějším, sebevědomějším a tím pádem spokojenějším člověkem. Uvědomění takové spolupráce může přinést pro rodinu značnou pozitivní změnu ve vzájemném soužití.
Zkuste to a třeba budete překvapeni?

 

 

Soustředěný pohyb doporučujeme všem dětem od 5 let, schopným spolupracovat s rodičem, bez rozdílů jejich dosavadních pohybových dovedností. Proto jsme tady, abychom to ostatní potřebné s dovolením dítěte a ochotou rodiče aktivovali, rozvíjeli, uvedli do celostní rovnováhy a dali harmonizačně do pohybu v rozsahu možností dítěte, co je pro něj přirozené, příjemné a užitečné.

 

CO V DĚTSTVÍ ROZVINEŠ A POCHOPÍŠ, 

TO V DOSPĚLOSTI K DOBRU VYUŽIJEŠ

A USNADNÍ TI ŽIVOT !

Ceník a vlastnosti služby jsou uvedené v sekci „Ceník a způsob platby“

Seznamte se prosím s našimi podmínkami služeb: Všeobecné obchodní podmínky, Zásady ochrany osobních údajů.
Veškeré sdělené postupy, podpůrné programy či podklady, které poskytujeme v průběhu našich konzultací, či vzdělávacích akcí slouží pouze k osobní potřebě klienta, který si službu uhradil a je zakázáno je jakoukoli formou předávat třetím osobám, napodobovat nebo jinak využívat než pro vlastní soukromé účely. Na všechny tyto naše produkty se vztahují licenční a autorská práva dle §40, Zákona o autorském právu č.121/2000 Sb. Neoprávněné užití bude stíháno dle platné legislativy.

 

 

Autorka textu : Miriam Zikmundová