Karmická numerologie 

(numerologický rozbor data narození s vhledem do příčinných souvislostí rodových událostí, které se programově opakují v oblasti zdraví, vztahů, úspěšností, financí, schopností a talentů)

 

Co je to karmická (příčinná) numerologie?
Karmická numerolgie se zabývá vlivem karmické rodové zátěže a jejím negativním dopadem na současný život každého z nás. Pomocí podrobného zkoumání numerologickými výpočty kombinací čísel z našeho data narození, dat našich rodičů a dalších předků rodové linie, zjistíme navazující podobenství předávaných karmických úkolů a dluhů v konkrétních směrech. Zjistíme vhodný způsob a období řešení těchto problémů i naše současné možnosti zvládnout a zpracovat tyto zkoušky tak, aby nás již nezatěžovaly a my se mohli osvobodit pozitivní změnou v našem životě.
Karmickou zátěž si přineseme částečně ze svého minulého života, částečně ji zdědíme po svých rodičích a pokud neznáme souvislosti vesmírných zákonů, tak si další část karmických zátěží vytvoříme vlastním postojem v průběhu současného života. Karma je vlastně dluh, břemeno, program či spojení příčiny a následku, jakoby skrytých důvodů negativních skutků, nečestných přesvědčení a zničujících předsudků, které se musí někdy urovnat, splatit, přehodnotit a před kterými nikam neutečeme. Nosíme je totiž v sobě, každý ten svůj. Potřebujeme pochopit princip dobra a toho se ve svém životě držet. Záznam karmy nás vede podvědomě v životě se rozhodovat tak, jak bychom rozhodně nečinili bez negativního programu její zátěže. Následně nás to dostává do velmi komplikovaných situací, které nám ztrpčují život, cítíme se jako spoutaní okolnostmi a nechápeme, proč takové věci vlastně musíme řešit. Události, které se programují v osudu člověka, předurčuje karma jeho Duše a jeho vlastní volba. Změníme-li aspekty karmických programů, můžeme změnit nastávající události v našem osudu. Z minulosti je však možné změnit pouze emocionální napětí, které je spojené s jednotlivými událostmi. Pokud nerealizujeme vlastní tvořivý potenciál, v podvědomí každého z nás se hromadí negativní energie, která nás pak nutí opakovat stejné chyby. Činy a události člověka v tomto životě utvářejí jeho podobu osudu v budoucím životě a úroveň duchovní zkušenosti určuje charakter karmických programů. Proto vlastním sebeuvědoměním i svobodným rozhodováním v přítomnosti můžeme ve velkém rozsahu přispět k pozitivní změně karmické zátěže a tím zmírnit následky dalších událostí, které by nás mohly překvapit a případně vytvářet uzavřený kruh dění.
Stejně jako neexistují dvě stejné kapky vody, nenajdeme ani stejné lidské osudy. V jistých obdobích svého života jsme schopni projevit větší svobodu volby tvoření vlastního osudu, jindy se zase necháme unášet proudem své karmy. Na vzniklé potíže v našem životě může každý z nás reagovat dvěma možnostmi. Buďto se domníváme, že za stávající problémy neneseme žádnou zodpovědnost a stali jsme se oběťmi určitých okolností, jimž nerozumíme a která se vymykají našemu chápání, anebo přijmeme koncepci karmy, podle níž vše probíhá v souladu s duchovními zákony, jejichž cílem je ve vesmíru udržovat rovnováhu a spravedlnost. Jedinou výhodou prvního postoje je skutečnost, že zodpovědnost za vlastní momentální situaci můžeme svést na toho či onoho člověka, nebo na nepřízeň osudu. Současně v nás však může vyvolávat pocit, že osud se k nám zachoval nespravedlivě, což nám po emoční stránce způsobuje větší bolest než případný pocit naší zodpovědnosti za daný stav situace a uvědomění si, že příčinou svých problémů můžeme být i my sami.     

 

Jak se může projevit karmická zátěž v našem životě?
Například tím, že se narodíme do velmi těžkých rodinných podmínek, bez lásky, bez psychické opory, procházíme fází traumatů, fyzického týrání a ubližování, krutého zacházení v dětském věku, v období, kdy duše je nejvíce zranitelná a nemůže se bránit. Nebo nás odmala doprovázejí na cestě životem opakující se zranění, nehody, závažná onemocnění, která se s postupem času stávají ohrožující na životě. Karmická zátěž se může také projevit v podobě rodinných neštěstí, která neuvěřitelným způsobem přitahují neočekávané situace a náhlá úmrtí více členů rodiny. Vrozená postižení, handicapy, jakákoli extrémní odlišnost jedince, silné závislosti, hluboké fóbie, sklony k sebevraždám a opakovaným sebepoškozováním, extrémní násilné sklony, páchání trestních činů, předčasné úmrtí v mladém věku. Může to být rovněž zdánlivá opakující se smůla na životní partnery, neplodnost, ztráta hmotného majetku, opakující se nezdary v zaměstnání, touha po moci a manipulaci, hluboká nenávist ke svým nejbližším a téměř veškeré agresivní emoce i skutky vůči druhému. Těchto negativních aspektů je celá řada, až nás z toho mrazí, ale proces zrození a bytí každého jedince je nutný pro vývoj a duchovní růst Duše a drahocenné zkušenosti, které získává během svého pozemského života, využije v dalších možnostech příchodu na svět.

 

Karma spojuje do jednoho rodu Duše, které procházejí podobnými programy. Když se lidé rodí do jedné rodiny, mají společné genetické kořeny a tedy předurčené shodné chování, pomáhají si navzájem řešit životní úkoly, které by nešlo vyřešit v jiném prostředí. Zostřením negativních karmických břemen se příbuzní navzájem nutí řešit hlavní karmické úkoly. Rodina, do které přichází dítě, mu umožňuje realizovat jeho schopnosti, založené pozitivní karmou a zpracovat negativní nepříjemné situace, které jsou výsledkem negativní karmy. Každopádně, než se nám dítě narodí, je předem připravené a vybavené potřebnou imunitou, aby zvládlo situace, které vzniknou mezi jejich rodiči. Duše dítěte přebírá v okamžiku početí celý energetický, duševní a lidský potenciál svých rodičů. Je to pozitivní energie, která dává dítěti možnost seberealizace. V datu narození pak máme umístěné všechny tyto aspekty jedinečnosti každého z nás, které jsou neměnné po celý náš současný život.
Po narození naše mysl prochází branou zapomnění, vše z minulosti zapomeneme a pravdu v nás zná jenom naše Duše. Prvních pár let po narození jsme s Duší ve velmi těsném spojení, ale protože nás nikdo neučí, jak si toto spojení udržet, s postupem času se čím dál víc odpojujeme od své vnitřní moudrosti a vedení, přebíráme vzorce a modely chování z okolního prostředí, naši osobnost tlumí zkreslené hodnoty společnosti, ve které žijeme a jsou od nás požadované i systémy přesvědčení, které nám nejsou vlastní. Je to smutný úděl v současné civilizaci, ale jen my sami to můžeme změnit vlastní vůlí a postupně se očisťovat od karmických břemen naší Duše, abychom dalším generacím předávali co nejmenší díl té nevědomé a nechtěné negativní zátěže, protože i ony také chtějí mít možnost žít bez větších obtíží.

 

Osudy v rodinách se opakují do té doby, dokud my sami vlastní vůlí a snahou pochopit příčiny těchto skutků nezměníme svým přičiněním vlastní postoj, chování, hodnoty a záměry. Měli bychom přetransformovat nahromaděnou negativní energii konkrétního problému v citlivou, harmonickou chápající energii. Tím se vynuluje jejich toxická emoce a my pak budeme moci poopravit či pozměnit sled událostí táhnoucí se po generace. Co neučinili naší předkové, nyní leží na našich bedrech. A pokud to nezměníme ani my v průběhu svého života, tak tu veškerou emočně nezpracovanou zátěž karmických programů elegantně předáme našim dětem a ony zase našim vnoučatům. Pak se nemůžeme divit, že rodové těžké osudy se dokola opakují, pokud v rodině se nenajde někdo, kdo by vlastním úsilím přerušil tok těchto nelehkých údělů.
V ujasnění těchto souvislostí nám právě hodně pomůže karmická numerologie. Objasní nám, co případně děláme chybným způsobem, proti vlastní přirozenosti, a z které rodové linie jsme podědili jednotlivé schopnosti či neduhy. Porozumíme, jak nás mohou ovlivnit určité rysy charakteru, nebo jaké máme rodové inklinace k určitým onemocněním. Upozorní nás, na co bychom měli být více opatrní, jakým směrem se ubírat pro dobro své a také zdárné kroky vlastní rodiny.
Ceník a vlastnosti služby jsou uvedené v sekci „Ceník a způsob platby“
Seznamte se prosím s našimi podmínkami služeb: Všeobecné obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.
Autorka textu : Miriam Zikmundová