Poradenství pro rodiče

(pro partnery, manželé a oddělené rodiče)

 

 

Maminky a tatínkové, rodiče!

Obracím se k vám, jako k rodným průvodcům, ochráncům a učitelům svých dětí, kteří si vás vybraly v tom nejbližším příbuzenském vztahu, jako základní esenciální pilíř pro svůj vývoj a rozvoj. Vaše rodičovská zodpovědnost je v mnohém významu a úkolu hlubší, než si možná mnozí z vás uvědomujete. Připravujete na život malou lidskou bytost s nekonečným duchovním potenciálem, která jednou bude muset být na tomto světě samostatná, schopná se o sebe postarat, měla by být psychicky odolná, soucitná, vytrvalá a zdravě sebevědomá. To není zrovna málo, ale pokud bude mít k těmto kvalitám z domova vžitý rodičovský příklad lidskosti, čestnosti, morálky, respektu, zodpovědnosti, laskavosti a opravdovosti, můžete si rodiče pogratulovat k velkolepému dílu.
Ráda bych vám přiblížila i další úhel pohledu, o kterém  jste již určitě slyšeli, ale možná stále unikáte jeho významu. I já jsem hledala dlouhá léta odpovědi a východiska z životních témat, která uměla bolestivě zasáhnout a ovlivnit události celé rodiny. A nejpodstatnějším konstatováním je to, že pokud nenajdete sami v sobě vnitřní sílu i rozhodnost ke změnám a nezačnete tyto změny vědomě i zodpovědně uskutečňovat, tak vám nikdo jiný nepomůže v tom, co máte pochopit a vaše starosti mohou jen nabývat na svém objemu. Strach má velké oči, nedůvěra ve své schopnosti taktéž a přitom to vše je vjemový klam, kterému jsme byli naučeni a ve skutečnosti neexistuje. To jen naše mysl si s námi hraje a vytváří koncepty obrazů i emocí, kterým pak věříme.
Pokud cítíte, že vaše situace v rodině není uspokojivá, vztahy nabírají na intenzitě napětí, zdravotní potíže vašich dětí se stále navrací nebo se zhoršují, nejste spokojeni se svou prací, přitom vaše postoje jsou stále strnulé, držíte se dogmat, ve kterých jste vyrůstali, aniž byste uměli přijmout jiný úhel pohledu na situaci, ve které žijete, tak vězte, že změna může přijít pouze z vašeho nitra, ze změny vlastního přesvědčení, vůle, rozhodnutí a motivací k okamžitým činům. Žádnou kouzelnou hůlkou se v jeden okamžik nic nezmění, a vaše dlouhodobé nesnáze či starosti vyžadují mnohdy postupné a trpělivé řešení. Užívat psychofarmaka nebo jiné návykové chemické pilulky v domnění, že tím se váš stav vyřeší, je bláhové. Akorát byste si zadělávali na pozdější ještě větší zdravotní komplikace. A pokud dle vašeho rodičovského svolení necháte svým dětem při hyperaktivitě, agresivitě nebo duševních problémech naordinovat psychiatrické léky či antidepresiva, tak to je selhání rodičovské péče ve vlastní nezodpovědnosti za zdraví svého dítěte. Informujte se, kolik a jaké vedlejší účinky mají tyto jedy pro křehký dětský organismus, funkce mozku a nervový systém!
Chtěla bych vás povzbudit k přehodnocení vnímání svého života, obnovení priorit morálních hodnot v rodině, k transformaci negativních rodových vzorců a myšlenkových postojů, které nám stále vštěpuje tato materiální a konzumní společnost, deformující manipulací veřejné smýšlení většiny populace. Kvality etiky a morálky se v klasických školách bohužel neučí, ani jak zacházet se svými obavami, ani to, jak funguje lidská mysl a jaký má dopad na zdraví mentální a fyzické každého jedince. Ve společnosti se posiluje akorát strach a pocit nedostatečnosti, nerozvíjí se adekvátně vztah k ekologii, ani pochopení přírodních zákonitostí v každodenním lidském životě. Velmi záleží na změně vnitřních hodnot u rodičů, aby mohli tyto pozměněné, již zkultivované pozitivní vzorce předávat ve výchově svým dětem, být pro ně příkladem a pomoc jim tak posílit vlastní osobnost a lidské kvality pro jejich svobodný budoucí život.
Vědomé rozhodnutí k početí dítěte není v dnešní době tak samozřejmé, jako to bývalo v předchozích generacích. Má na to vliv nejen zdravotní či psychický stav obou partnerů, kvalita stravování nebo celkový životní styl, možnosti zajištění rodinného zázemí, touha po cestování, vzdělávání či stoupání v profesionálním růstu, ale i touha po nespoutaném životě a neschopnosti se vázat na dlouhodobý vztah a k povinnostem s tím spojeným. Mnohdy se to týká i prozření, co vlastně rodičovství obnáší, v čem je potřeba se přizpůsobit, co s radostí ze svého pohodlí obětovat a co je nutné změnit v prioritách každého dne. 
Mnoho dětí v dnešní době na celém světě se rodí po neplánovaném početí, tedy buďto z hravé nerozvážností intimního spojení nebo neuvědomováním si dalších následků, které plynou ze zodpovědné a uvědomělé výchovy i zajištění svého dítěte. Pak mnozí nechávají věcem příliš volný průběh a období těhotenství nedocení jako křehký stav vývoje potomka, kde se utváří všechno nejdůležitější pro pozdější život dítěte, ale v domnění, že dítě vyroste tak nějak samo, nebo že základní výchova a vzdělávání patří jen do povinností veřejných zařízení, nehledí příliš na potřebu pohodových vztahů ani na nutnost bezpečného prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Mnoho z partnerů neřeší ani to, zda jsou materiálně či citově schopni zajistit základní potřeby pro pozitivní rozvoj osobnosti dítěte. Někteří si dokonce neuvědomují dlouhodobou potřebu této rodičovské role a zodpovědnosti vůči tvarující se lidské bytosti (hlavně v nestabilních vztazích se střídajícími partnery a při třetím, čtvrtém či pátém dítěti, mnohdy od jiných tatínků). Přitom zrovna všechny opomíjené podmínky jsou zásadním pilířem pro zdravý duševní rozvoj dítěte, vývoj jeho smyslových vjemů, pozdějších schopností se efektivně učit a být úspěšným, sebevědomým a citově vyrovnaným člověkem.
Kolik párů je přitom neplodných a kolik dětí musí být odebráno rodinám, kde jsou týrané a žijí v nelidských podmínkách. Uvědomuje si společnost vůbec, čím musí procházet takové děti po traumatech, čekající v dětských domovech na náhradní adoptivní rodiče? Připadá vám, že důstojnost lidského života je postavená na mravnosti nebo zvrácenosti? Veřejná média vychovávají společnost hlavně k hodnotám povrchnosti, konzumu, poživačnosti, agresivitě a k lačnosti majetkové. Nabízí sledovat otupující hlouposti a polopravdy, hodnotit dle omezených a cenzurovaných informací a mocensky zastrašovat uměle vytvářenými koncepty událostí. Záměrně je odváděná pozornost od důležitých věcí pro duševně zdravý život, je ukazováno více toho, co člověk nechce prožívat, místo toho, co by bylo pro většinu z nás radostné, motivující, hodnotné, smysluplné a rozvíjející. Je důležité, co z toho všeho chcete sledovat, čemu a komu věnujete svůj vzácný čas života, a co přijímáte do svého života za všeobecnou pravdu. Zda si pečlivě vybíráte informace, kterými se obklopujete a zdroje, které jsou pravdivé.
Rodič je přirozeným příkladem pro své dítě v tom co dělá, jak se chová, jakým způsobem komunikuje a jaká jsou jeho přesvědčení. Takže, co se odehrává v domácnosti za dveřmi, to také dítě bere jako všeobecné podmínky pro svůj náhled na život, jelikož rodiče považuje za střed sebe sama a vzor pro napodobování. S těmito hodnotami pak vstupuje do svého dospělého života a zakouší žít ve společnosti.

Nemoc duše je nemocí srdce, nedostatkem lásky, soucitu a víry. Když je dlouhodobě nemocná duše, zákonitě dříve nebo později se objeví i nemoc těla, jelikož vše je provázané. Současná populace ve velké míře ztrácí zdraví, protože žije špatným způsobem, v pokřivených hodnotách a návycích, bez víry a zodpovědnosti za sebe. Čím dál víc dětí má psychické problémy,  je na ně vyvíjen velký tlak a nepřiměřené nároky vzdělávacího systému, který je již dávno nefunkční pro autentický osobnostní rozvoj. Každé dítě má jiné přirozené talenty a dovednosti, které by se měly přednostně rozvíjet individuálním tempem a rozsahem, a přitom jsou klasickým školním systémem skupinově vzdělávány a hodnoceny podle stejných kritérii, což ubírá dětem na sebedůvěře a sebeocenění. Rodiče jsou pracovně přetížení, nebo naopak vhodnou práci nemohou najít. Chybí radost, harmonie, jistoty, což přispívá k partnerským konfliktům a k chronickým nemocem členům rodin. To vše zanechává energetickou stopu v naší nervové soustavě, posiluje strach, bezmocnost a čím více jsme uvěznění v těchto pocitech, tím silněji se to fixuje i do energetického pole našeho dítěte, který přebírá program z prostředí a zážitků, kterými prochází společně s rodiči. Rodiče jsou tedy plně zodpovědní, jaké úsilí vynaloží pro vytvoření bezpečných, podporujících a láskyplných podmínek pro rané dětství svého potomka a následně klidné zázemí pro studijní období své dorůstající mládeže, než se samostatně postaví na vlastní nohy v sebezajištění.
Nejen, že v genetickém odkazu (předaný záznamový buněčný program rodového systému) obou partnerů je zakódováno mnoho z toho, co má zásadní vliv na schopnosti a vlastnosti potomka, ale veškeré prožitky, emoce a nezpracované psychické bloky matky mají již v prenatálním období vývoje dítěte rozsáhlý dopad na vytváření funkcí mozku a systému CNS plodu. Nepochybně průběh porodu a vliv prostředí, ve kterém dítě vyrůstá v raném věku, je hlavním stimulačním věnem, neboli programovým bohatstvím, které se ukládá v jeho mozku, a z kterého pak dítě čerpá po zbytek svého života.
Přivedení na svět zdravého potomka není jen fyziologické vítězství obou partnerů, ale křehký dar, o který je nutné se láskyplně a zodpovědně starat, věnovat čas a pozornost jeho potřebám, vědomě stimulovat rozvoj smyslů a motoriky, vést k morálním hodnotám a sebedůvěře. Pokud se narodí dítě se speciálními potřebami pro své zdravotní postižení nebo s duševní poruchou, o to větší zodpovědnost a pozornost padá na bedra rodičů a větší úsilí při jeho postupném rozvoji a výchově. Jakýkoli způsob učení smyslovou formou prožívání, pozorování, naslouchání, hmatového objevování, je bio-programováním mozku dítěte, který na základě těchto vzorců, návyků a zkušeností reaguje pak v každodenním životě při různých situacích odpovídajícím emočním projevem a možnostmi volby. Proto je tolik rozhodující nejen dobrý zdravotní a psychický stav obou rodičů před početím potomka, ale i morální a mentální vyzrálost pro výchovu dítěte. Pokud tomu tak není, a většina dětí se rodí s jinou záminkou, než je opravdová touha po vědomém zodpovědném rodičovství a schopnosti obětovat svůj čas, pohodlí, lásku, finanční prostředky a na nějaký čas ze strany matky zanechat zátěžové zaměstnání, pak společnost svou deformací etických kvalit přispívá k degeneraci základních lidských postojů a pokřivení vztahových modelů.
Děti je vhodné vychovávat ve značně odlišných hodnotách, než je prezentovaný model současné většinové konzumní populace, která z vyšších postů je vědomě a cíleně manipulována nesvobodnými systémy. Proto vážení rodiče, doporučuji uchopit tuto zodpovědnost do vlastních rukou, snažte se sami nacházet možnosti, jak řešit potřeby svých dětí přirozeným, láskyplným, soucitným a naslouchajícím způsobem a hlavně zavčasu. V dnešní době velkého rozsahu informačních zdrojů, stačí být jen více iniciativní, trpělivý a důsledný v hledání vhodných svépomocných cest a nemusíte čekat, až vás někdo na něco odbornými diagnózami upozorní, někam vás provázaným systémem odkáže, vloží vám recept do ruky a bude určovat za vás, co je pro vás vhodné, když se přitom potlačuje vnější projev hlubší příčiny. Nemocnost a nesoběstačnost vytvořil z lidí omezující totalitní systém a vychoval závislé generace, které se většinou bojí rozhodovat sami za sebe, nechtějí vystupovat s řady a být odlišnými, neumí o sebe pečovat v prevenci či v přirozených očistných postupech a také mají strach měnit zaběhnutý styl života, aniž by nevyslechli kritiku nejbližších. Dnes je otevřená doba, lidé si předávají informace elektronicky jako blesk, máte nesčetný seznam možností i příležitostí v sebevzdělávání a seberealizaci, a nikdo vám to nemůže zakázat. Záleží jen, co si z toho vyberete a dovolíte si zakusit na vlastní cestě životem. A když si na to netroufnete sami jako rodiče, tak alespoň nebraňte v tom svým dětem a dovolte jim poznávat jejich vlastní odlišnou cestu, klidně i rebelskou, která boří zatvrzelá pravidla zkostnatělých generací. Je čas na změnu v myšlení, konání, vnímání srdcem, čištění rodových linii do hloubky kořenů svých předků a osvobozovat mnohé myšlenkové omezení, ve kterých nevědomě žijeme.
Začněte se samostatně zabývat tématy možných změn starých nefungujících zvyků a názorů, abyste nesetrvávali v nemocném stavu ducha a těla, a zodpovědnost za své uzdravení neodevzdávali jiným, které nezajímá hlubší příčina vašich obtíží. Kdo neřeší problematiku vašeho životního přístupu celostně, nemůže vám pomoci. Nezapomeňte, že nejvíce si můžete pomoci vy sami tím, že se o sobě dovíte co nejvíce a budeme umět s nástroji svého těla a mysli pracovat. Přirozených cest k uzdravování těla a duše se nabízí v současné době víc než dost. Bez vedlejších účinků a závislostí na jejich dlouhodobém aplikování nás příroda může průběžně celostně uzdravovat a posilovat. Taktéž informace spojené se zdravým neurovývojem dítěte od narození do předškolního věku jsou zásadní pro jeho senzomotorický rozvoj a schopnost se učit po zbytek života. Vnímaví rodiče mohou u svého dítěte zavčasu vypozorovat a včas řešit vlastní iniciativou, zodpovědností a věnovaným časem s hravým přístupem, oslabené motorické a smyslové funkce nebo případné projevující se psychosociální komunikační problémy u svého potomka. To vše lze řešit přirozenou cestou, speciálními zábavnými cviky, technikami a laskavým uvědomělým přístupem rodiče, aniž by dítě muselo absolvovat nesčetná stresující vyšetření u mnohých lékařů, psychiatrů, užívalo chemické léky a projevovaly se u něj pak vedlejší účinky v psychosomatické nerovnováze těla. Bohužel přibývá dětí a mládeže s psychickými problémy a duševními poruchami, které rodiče někdy podceňují a neuvědomují si souvislostí s podmínkami, ve kterých dítě přebývá. A když už je opravdu zle, tak chtějí rychlé řešení.
Měly bychom si uvědomit, že problém malého dítěte, je problémem rodičů. Pokud ho rodiče neumí řešit nebo problém raději přehlíží, aby si nemuseli přiznat, že oni hlavně musí něco změnit na prostředí, ve kterých dítě vyrůstá, k pozitivní změně nemůže dojít. Může se akorát potlačit problém dítěte do té doby, do kdy nevygraduje v mnohem větší a rozsáhlejší potíže dítěte, které budou vyžadovat dlouhodobější a usilovnější léčbu.
 
Celý svět spěje k rozsáhlým změnám nejen ekologickým, ekonomickým, ale hlavně morálním. Pokud si tyto zásadní postoje neuvědomíme včas, strnulost a ukotvení na současných hodnotách této konzumní společnosti nás může zcela zahubit ve vlastním životě a zničit vzácné zdraví. A to nikdo z nás nechce.

 

Ceník a vlastnosti služby jsou uvedené v sekci „Ceník a způsob platby“

Seznamte se prosím s našimi podmínkami služeb: Všeobecné obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.

 

 

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien